Eskimi Ad Exchange Hizmeti Genel Hüküm ve Koşulları

Eskimi Kayıtlı Teklif Sahiplerinin (aşağıda tanımlandığı gibi) içerik yayıncıları veya mobil ve bağlı televizyon uygulamaları sağlayıcıları ("İçerik Sağlayıcılar") tarafından sağlanan web sitelerine, bağlı televizyon uygulamalarına, mobil web sitelerine veya mobil uygulamalara ("Hedef Siteler") reklam içeriği yerleştirmek için gerçek zamanlı açık artırmalara ("Açık Artırmalar") katılmalarına olanak tanıyan bir teknoloji çözümü ("Eskimi Platformu") işletmektedir.

Bu Genel Şartlar ve Koşullar ("Genel Şartlar"), Ana Şartlar Sayfasını ("Ana Şartlar") imzalayan Şirketler ("Şirket") için geçerli olacak ve bu Genel Şartlar ile birlikte Eskimi Ad Exchange Hizmetleri için Ana Hizmet Sözleşmesinin ("Sözleşme") tamamını oluşturacaktır.

Şirket, Sözleşme'ye girerek, Eskimi ve Şirket tarafından uygulanan teknik kurulumu takiben, Kayıtlı Teklif Sahibi (DSP) ve/veya İçerik Sağlayıcı (SSP) olmak ve burada belirtilen şart ve koşullara tabi olarak zaman zaman Açık Artırmalara katılmak için Eskimi Platformuna erişim sağlayabilir.

1. Tanımlar

(a) "Reklam" TargetSites'e dağıtılması önerilen reklam veya diğer içerikler anlamına gelir. 

(b) "Teklif", EskimiPlatformu aracılığıyla bir Açık Artırmada Kayıtlı Teklif Sahibi tarafından Reklam Envanteri için yapılan teklif anlamına gelir.

(c) "Dokümantasyon", Açık Artırma Platformunda belirtilen Açık Artırmaların yürütülmesine ilişkin kural ve prosedürlerin, söz konusu kural ve prosedürler zaman zaman değişebileceğinden, açıklaması anlamına gelir.

(d) "Reklam Envanteri", Kazanan Teklif Sahibine Reklam yerleştirmek için sunulan alan anlamına gelir.

(e) "Performans Verileri", "tıklamalar" veya Reklamla son kullanıcı etkileşimi, gösterim sayıları, http başlık bilgileri ve dönüşüm izleme dahil ancak Cihaz Tanımlayıcıları hariç olmak üzere, DSP'nin ilgili Reklam Envanterindeki belirli Reklamların performansına ilişkin topladığı tüm veriler anlamına gelir.

(f) "Kişisel Olarak Tanımlanabilir Bilgiler" kimliği belirlemek için kullanılan veya kullanılması amaçlanan her türlü veri anlamına gelir,

Kullanıcının adını, adresini, telefon numarasını, e-posta adresini, finansal hesap numarasını ve devlet tarafından verilen tanımlayıcıyı kullanarak bir kişiyle iletişim kurmak veya tam olarak yerini belirlemek.

(g) "Kayıtlı Teklif Sahibi", Eskimi Platformunu kullanarak Açık Artırmalara katılmak ve söz konusu Kayıtlı Teklif Sahibinin Kazanan Teklif Sahibi olduğu Reklam Envanterine Reklamını yerleştirmek için Eskimi ile sözleşme imzalayan kişi veya kuruluş anlamına gelir.

(h) "Hedefleme Verileri", İçerik Sağlayıcılar tarafından sağlanan ve DSP tarafından bir Açık Artırmaya katılımı yoluyla alınan Reklam Envanteri için mevcut veriler veya bilgiler anlamına gelir (örneğin, yaş, cinsiyet, posta kodu). Hedefleme Verileri, Cihaz Tanımlayıcısını içermez. 

(i) "Hedef Site Verileri", Eskimi Platformuna katılımı yoluyla DSP tarafından elde edilen ve bir Hedef Siteyi, markasını veya Kullanıcılarını tanımlayan veya tanımlanmasını sağlayan veri veya bilgiler anlamına gelir. Hedef Site Verileri, bir Kullanıcının Reklam ile etkileşimine ilişkin Hedefleme Verilerini, Cihaz Tanımlayıcısını veya tıklama akışı verilerini içermez.

(j) "Kullanıcı" herhangi bir web sitesi, portal, cihaz, uygulama veya diğer çevrimiçi hizmetin ziyaretçisi veya diğer son kullanıcısı olan herhangi bir gerçek kişi veya söz konusu gerçek kişi veya diğer son kullanıcı tarafından söz konusu web sitesi, portal, cihaz, uygulama veya diğer çevrimiçi hizmetleri ziyaret etmek, bunlara erişmek veya bunları kullanmak için kullanılan araçlar (ör. bilgisayar, cep telefonu, orbrowser) anlamına gelir.

(k) "Kullanıcı Verileri", konum veya Cihaz Tanımlayıcısı dahil olmak üzere bir Kullanıcıya özgü veya atfedilebilir olan ve diğer bilgilerle ilişkilendirilmeden söz konusu Kullanıcıyı benzersiz bir şekilde tanımlamak, iletişim kurmak veya tam olarak yerini belirlemek için kullanılamayan bilgiler anlamına gelir.

(l) "Kazanan Teklif", Eskimi Platformu tarafından, zaman zaman yürürlükte olduğu şekliyle ekte belirtilen kural ve usullere göre kazanan Teklif olarak seçilen Teklif anlamına gelir. 

(m) "Kazanan Teklif Fiyatı" Eskimi Platformunun Kazanan Teklif Sahibine Kazanan Teklifi verdiği fiyat anlamına gelir.

(n) "Kazanan Teklif Sahibi", bir Açık Artırmaya katılan ve Eskimi Platformu tarafından Ekte belirtilen ve zaman zaman yürürlükte olan kural ve prosedürlere göre kazanan Kayıtlı Teklif Sahibi olarak seçilen Kayıtlı Teklif Sahibi anlamına gelir.

2. Eskimi Platform

2.1. Bu Sözleşmenin hüküm ve koşullarına tabi olarak, ESKIMI , Şirkete, bu Sözleşmenin Süresi boyunca, yalnızca (i) Teklif Sahibinin Reklamlarının Hedef Sitelerdeki Reklam Envanterine yerleştirilmesi için teklif vermek ve/veya (ii) Eskimi Platformu ("Hizmetler") uyarınca Kazanan Teklif Sahibine Reklam yerleştirilmesi için Reklam Envanteri sağlamak amacıyla Eskimi Platformuna erişim ve kullanım için münhasır olmayan, devredilemez bir hak vererek Eskimi Platform hizmeti sağlayacaktır.

2.2. Eskimi Platformunun Mülkiyeti. Madde 2.1 kapsamındaki haklarının kullanılması için gerekli olan kapsam haricinde, Eskimi 'un herhangi bir fikri mülkiyet hakkı için lisans verilmez veya bu kapsamda ima edilmez. Şirket, Eskimi'un (veya üçüncü taraf sağlayıcılarının) Eskimi Platformunun tüm bölümlerine ve buradaki tüm fikri mülkiyet haklarına ilişkin tüm hak, mülkiyet ve menfaatlere sahip olduğunu ve burada verilen lisans dışında Şirketin Eskimi Platformunda veya ilgili fikri mülkiyet haklarında herhangi bir hak veya mülkiyet menfaati elde etmeyeceğini veya talep etmeyeceğini kabul eder ve onaylar.

2.3. Şirket, EskimiPlatformunu yalnızca Hizmet için kullanmayı ve Eskimi Platformunu veya herhangi bir bölümünü doğrudan veya dolaylı olarak herhangi bir üçüncü tarafa satmayacağını, kiralamayacağını, depolamayacağını veya sağlamayacağını kabul eder. Şirket, Eskimi Platformunun işlevselliğine hiçbir şekilde müdahale etmeyeceğini veya EskimiPlatformunda açıkça izin verilen durumlar haricinde EskimiPlatformundan veya içeriğinden sayfaları kopyalamayacağını veya yazdırmayacağını kabul eder. Yukarıda belirtilenleri sınırlamaksızın, Şirket, Eskimi Platformu ile ilgili herhangi bir sisteme, veriye veya bilgiye zarar verebilecek, müdahale edebilecek, engelleyebilecek, kopyalayabilecek veya kötüye kullanabilecek herhangi bir virüs, Truva atı, solucan veya diğer bilgisayar programlama rutinlerini içeren herhangi bir materyali doğrudan Eskimi Platformuna iletmemeyi kabul eder. Şirket, EskimiPlatformunu veya herhangi bir bileşenini değiştiremez, kopyalayamaz, dağıtamaz, iletemez, görüntüleyemez, gerçekleştiremez, çoğaltamaz, yayınlayamaz, lisanslayamaz, tersine mühendislik yapamaz, kaynak koda dönüştüremez, bunlardan türev çalışmalar oluşturamaz, aktaramaz veya satamaz. Sınırlama olmaksızın, Şirket herhangi bir spekülatif, yanlış veya hileli bilgi veya Teklif yayınlamayacaktır. Bu tür bilgilerin hileli olarak yayınlanması bir ihlal olarak kabul edilecek ve Şirketin Eskimi Platformuna erişiminin derhal feshedilmesine neden olacaktır. Şirketin iştirakleri, acenteleri ve/veya diğer üçüncü tarafların (topluca "İştirakler") sahip olduğu veya sağladığı Reklamlar, Reklam Envanteri, içerik ve/veya materyaller için Şirketin tek sorumluluğunun ve/veya yükümlülüğünün, işbu Madde2.3 uyarınca, İştiraklerinden, söz konusu İştiraklerin burada belirtilen aynı kısıtlamalara uyacağına dair sözleşmeye dayalı beyanlar almak olacağı işbu belge ile kabul edilmektedir.

2.4. Eskimi , tamamen kendi takdirine bağlı olarak, Eskimi 'nin Şirkete karşı herhangi bir yükümlülüğü olmaksızın, Şirketin Eskimi Platformunu kullanmasını geçici veya kalıcı olarak askıya alabilir.

3. Ücretler ve Ödemeler

3.1. Kazanan Teklif Tutarının Ödenmesi. DSP 'un Kazanan Teklif Sahibi olduğu her Kazanan Teklif içinDSP , Eskimi Platformunda gösterilen Kazanan Teklif Fiyatını, söz konusu Kazanan Teklifin gerçekleştiği takvim ayının sonundan itibaren kırk beş (45) gün içinde Eskimi'ye ödeyecektir.

3.2. Eskimi tarafından SSP/Yayıncıya ödeme. Eskimi tarafından yapılacak tüm ödemeler, faturanın Şirketten alınmasından sonraki doksan (90) gün içinde, ancak ödemelerin Hizmetle ilgili olarak Kazanan Teklif Sahiplerinden alınması durumunda yapılacaktır. 

3.3. Vergiler ve Giderler. Taraflardan her biri, bu Anlaşma kapsamındaki yükümlülüklerinin yerine getirilmesiyle bağlantılı olarak maruz kaldığı her türlü vergi, masraf veya harcamadan tek başına sorumlu olacaktır.

3.4. Tüm ücretler USD cinsinden hesaplanacak ve ödenecektir.

3.5. Tüm ödeme tutarları, tam ayarlamalar yapılana kadar nihai değildir. Nihai ödeme tutarları, makul ölçüde ayrıntılı hesaplamalarla birlikte, takip eden her ayın 10'una kadar bildirilecektir. Faturalama amacıyla bildirilen tüm tutarlarEskimi Platformu raporlarına dayanacaktır. 

3.6. Eskimi tarafından Şirkete yapılacak minimum ödeme eşiği 500$'dır. Minimum eşiğe ulaşılana kadar 500$'ın altındaki tüm aylık ödemeler bir sonraki ayın faturalarına eklenecektir.

3.7. Ödeme Netleştirme. Herhangi bir tarihte, uygun şekilde belgelendirilmiş ve belirlenmiş miktarların bir Tarafça diğer bir Tarafa ödenmesi gerekiyorsa, söz konusu tarihte, bu Tarafların her birinin bu tür herhangi bir miktarı ödeme yükümlülüğü otomatik olarak yerine getirilecek ve ibra edilecektir ve eğer bir Tarafça ödenmesi gereken toplam miktar diğer Tarafça ödenmesi gereken toplam miktarı aşarsa, bu yükümlülük daha büyük toplam miktara borçlu olan Tarafın yükümlülüğü ile değiştirilecektir; bu yükümlülük daha büyük toplam ve daha küçük toplam miktar arasındaki farka eşit olacaktır.

4. Veri Kullanımı

4.1. Hedefleme Verileri ve Kullanıcı Verileri, Şirket tarafından yalnızca (i) bu Sözleşmenin hükümleri uyarınca Reklam Envanterine teklif verme ile ilgili kararları bildirmek amacıyla ve (ii) tahmin amaçlı olarak kullanılabilir.

4.2. Şirket, Hedef Sitenin ziyaretçilerini tanımlayan Kullanıcı profilleri veya hedefleme segmentleri oluşturmak veya bunlara eklemek için Reklam Envanteri ile ilişkili Hedef Site Verilerini kullanmayacaktır.

4.3. Performans Verileri, optimizasyon, tahmin ve analitik dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere Şirket tarafından dahili amaçlarla ve harici olarak (i) DSP 'un Bağlı Kuruluşlarına ve diğer reklamveren müşterilerine raporlama gereksinimlerini desteklemek için ve (ii) söz konusu Performans Verilerinin SSP'yi veya herhangi bir İçerik Sağlayıcıyı tanımlamaması, tanımlanmasına izin vermemesi ve başka bir şekilde atfedilmemesi veya bunlara atfedilebilir olmaması koşuluyla, vaka çalışmalarının veya benzer yayınlanmış materyallerin bir parçası olarak anonim, toplu bir şekilde kullanılabilir.

4.4. Eskimi , Kullanıcı Verileri, Hedefleme Verileri ve Performans Verileri dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere Eskimi Platformunda toplanan ve/veya işlenen Şirket verilerini yalnızca (i) Hizmeti sağlamak, (ii) Eskimi Platformunu ve/veya Hizmetini geliştirmek ve iyileştirmek, (iii) bu verileri Hizmetin diğer kullanıcılarına sağlamak amacıyla, geçerli veri koruma yasaları ve Eskimi Gizlilik Politikası uyarınca kullanabilir.

5. Garantiler ve Sorumluluk Reddi

5.1. Şirket Beyanları ve Garantileri. Şirket, ESKIMI 'a aşağıdaki hususları beyan ve garanti eder: (i) Şirket, burada açıklanan amaçlar doğrultusunda Reklam, Reklam Envanteri ve teknoloji için gerekli tüm haklara sahiptir; (ii) Şirket, bu Sözleşme kapsamındaki yükümlülüklerini yerine getirmek için gerekli güç ve yetkiye sahiptir ve bu Sözleşme, Şirketin kuruluş belgeleri ve tüzükleri kapsamında usulüne uygun olarak yetkilendirilmiştir; (iii) Şirket, bu Sözleşme kapsamındaki yükümlülüklerini yerine getirme kabiliyetini zayıflatacak hiçbir sözleşmeye dayalı veya yasal kısıtlamaya tabi değildir.

5.2. Eskimi Beyanlar ve Garantiler. ESKIMI Şirkete aşağıdakileri beyan ve garanti eder: (i) Eskimi , EskimiPlatformu üzerinde gerekli tüm haklara ve bu Sözleşmenin amaçları doğrultusunda İçerik Sağlayıcılar ve Kayıtlı Teklif Sahipleri ile yürürlükte olan anlaşmalara sahiptir; (ii) Eskimi , bu Sözleşmeye girme ve bu Sözleşme kapsamındaki yükümlülüklerini yerine getirme gücüne ve yetkisine sahiptir ve bu Sözleşme, Eskimi organizasyon belgeleri ve tüzükleri uyarınca usulüne uygun olarak yetkilendirilmiştir; ve (iii) Eskimi 'un bildiği kadarıyla, şu anda bu Sözleşme kapsamındaki yükümlülüklerini yerine getirme kabiliyetini zayıflatacak herhangi bir kısıtlaması yoktur. 

5.3. FERAGATNAME - İŞBU BÖLÜM 5'TE AÇIKÇA BELİRTİLENLER HARİCİNDE, TARAFLARDAN HİÇBİRİ HERHANGİ BİR GARANTİ VERMEMEKTE VE TARAFLARDAN HER BİRİ TİCARİ ELVERİŞLİLİK, İHLAL ETMEME VE BELİRLİ BİR AMACA UYGUNLUK GARANTİLERİ DAHİL OLMAK ÜZERE AÇIK VEYA ZIMNİ TÜM GARANTİLERİ REDDEDER.

5.4. Eskimi acil durumlardan sorumlu olmayacaktır ve sunucu kesintisi, sunucu gecikmeli yanıt süresi, ağ sorunları veya altta yatan üçüncü taraf barındırma hizmeti sağlayıcısının kesinti veya aralıklı sorunlarından kaynaklanan diğer sorunlar için sorumluluk kabul etmeyecektir.

6. Gizlilik

Taraflardan her biri, diğer Taraftan edindiği tüm ticari, teknik ve mali bilgilerin ifşa eden Tarafın gizli malı olduğunu kabul eder ("İfşa Eden Tarafın Gizli Bilgileri"). Burada açıkça izin verilmedikçe, alıcı Taraf, ifşa eden Tarafın hiçbir Gizli Bilgisini gizli tutacak ve kullanmayacak veya ifşa etmeyecektir. Kabul eden Taraf, (i) kabul eden Tarafın veya çalışanlarının ya da temsilcilerinin herhangi bir hatası olmaksızın kısıtlama olmaksızın kamuya açık hale gelen; (ii) söz konusu bilgiye yasal olarak sahip olan üçüncü bir taraftan kısıtlama olmaksızın alınan; (iii) diğer Tarafça ifşa edilmeden önce kısıtlama olmaksızın kabul eden Tarafın elinde bulunan; veya (iv) söz konusu Gizli Bilgiye erişimi olmayan kabul eden Tarafın çalışanları veya danışmanları tarafından bağımsız olarak geliştirilen bilgilerle ilgili olarak işbu Bölüm 7 kapsamında yükümlülük altına girmeyecektir.

7. Sınırlı Sorumluluk

7.1. YASAL UYARI. (I) KASITLI SUİİSTİMAL, (II) BÖLÜM 6'NIN (GİZLİLİK) İHLALİ VE/VEYA (III) BÖLÜM 8'DEKİ TAZMİNAT YÜKÜMLÜLÜKLERİNDEN KAYNAKLANAN İDDİALAR HARİÇ OLMAK ÜZERE, TARAFLARDAN HERHANGİ BİRİ HİÇBİR DURUMDA DİĞER TARAFA KARŞI SÖZLEŞME, İHMAL, KUSURSUZ SORUMLULUK VEYA DİĞER YASAL TEORİLER KAPSAMINDA (I) İŞBU ANLAŞMANIN KONUSUNDAN KAYNAKLANAN VEYA BUNUNLA İLGİLİ HERHANGİ BİR ÖZEL, DOLAYLI VEYA SONUÇ OLARAK ORTAYA ÇIKAN ZARAR VEYA KAR VEYA İŞ KAYBI VEYA (II) İKAME MAL VEYA HİZMETLERİN TEDARİK MALİYETİNDEN SORUMLU OLMAYACAKTIR.

7.2. SINIRLAMA. (I) KASITLI SUİİSTİMAL, (II) BÖLÜM 6'NIN (GİZLİLİK) İHLALİ VE/VEYA (III) BÖLÜM 8'DEKİ TAZMİNAT YÜKÜMLÜLÜKLERİNDEN KAYNAKLANAN TALEPLER HARİÇ OLMAK ÜZERE, HER BİR TARAFIN DİĞER TARAFA KARŞI BU ANLAŞMA KAPSAMINDA VEYA BU ANLAŞMAYLA İLGİLİ OLARAK ORTAYA ÇIKAN TÜM TALEPLERE İLİŞKİN TOPLAM YÜKÜMLÜLÜĞÜ, BU ANLAŞMA KAPSAMINDA SSP TARAFINDAN SDSP'YE O TARİHTEN ÖNCEKİ ALTI (6) AYLIK DÖNEMDE ÖDENEN KAZANAN TEKLİF FİYATLARIYLA SINIRLIDIR.

8. Tazminat

8.1. Şirket, Eskimi'yi ve Eskimi'nin memurlarını, yöneticilerini, çalışanlarını, acentelerini ve temsilcilerini (topluca "Eskimi Tazmin Edilen Taraflar"), geçerli yargı yetkisine sahip bir mahkeme tarafından söz konusu üçüncü tarafa verilen makul avukatlık ücretleri de dahil olmak üzere herhangi bir üçüncü taraf yükümlülüğünden, zararından, masrafından ve giderinden korumayı, tazmin etmeyi ve zarar görmemesini sağlamayı kabul eder: (i) Şirket tarafından bu Sözleşme kapsamında sağlanan herhangi bir maddi beyan veya garantinin ihlali; (ii) Reklamın, Şirket teknolojisinin veya ilgili içeriğin herhangi bir üçüncü tarafın fikri mülkiyet hakkını ihlal ettiği veya kötüye kullandığı iddiası; veya (iii) Reklamın veya ilgili içeriğin iftira niteliğinde veya karalayıcı olduğu veya herhangi bir üçüncü tarafın haklarını başka bir şekilde ihlal ettiği iddiası. Eskimi Eskim, bu tür iddiaları derhal Şirket'e yazılı olarak bildirecektir. Eskim, Şirketin ESKİMİ'nin önceden yazılı onayını almadığı sürece ESKİMİ'nin Tazmin Edilen Taraflardan herhangi birinin herhangi bir ödeme yapmasını veya herhangi bir yükümlülük üstlenmesini gerektirecek herhangi bir uzlaşma veya uzlaşmayı kabul etmemesi dışında, Şirkete bu tür bir iddianın savunulması ve / veya çözülmesi konusunda tek kontrol verecektir. Eskimi , masrafları Teklif Sahibine ait olmak üzere Şirkete bu tür bir savunmada makul yardım sağlayacaktır.

8.2. Eskimi , EskimiPlatformunun herhangi bir üçüncü taraf fikri mülkiyet hakkını ihlal ettiği veya kötüye kullandığı iddiasından kaynaklanan ve ilgili yargı yetkisine sahip bir mahkeme tarafından söz konusu üçüncü tarafa verilen makul avukatlık ücretleri de dahil olmak üzere herhangi bir üçüncü taraf yükümlülüğünden, zararından, masrafından ve giderinden Şirketi ve onun memurlarını, yöneticilerini, çalışanlarını, acentelerini ve temsilcilerini (topluca "Şirket Tazmin Edilen Tarafları") savunmayı, tazmin etmeyi ve sorumlu tutmamayı kabul eder. Eskimi Şirket, Eskimi Şirketin önceden yazılı onayını almadıkça, Şirket Tazmin Edilen Taraflarından herhangi birinin herhangi bir ödeme yapmasını veya herhangi bir yükümlülük üstlenmesini gerektirecek herhangi bir uzlaşma veya uzlaşmayı kabul etmemesi dışında, Eskimi 'a bu tür bir iddianın savunulması ve / veya çözümü üzerinde tek kontrol verecektir. Şirket, masrafları Eskimiexpense'e ait olmak üzere bu tür bir savunmada Eskimi makul yardımı sağlayacaktır.

9. Süre ve Fesih

9.1. Bu Anlaşma, Yürürlük Tarihinden başlayarak on iki (12) aylık bir başlangıç süresine sahip olacak ve Taraflardan biri söz konusu yenilemeden en az otuz (30) gün önce yazılı fesih bildiriminde bulunmadığı sürece, Yürürlük Tarihinin her yıldönümünde birbirini izleyen 12 aylık artışlarla otomatik olarak yenilenecektir ("Süre").

9.2. Taraflardan herhangi biri, otuz (30) gün önceden yazılı bildirimde bulunarak bu Sözleşmeyi herhangi bir nedenle veya hiçbir neden olmaksızın feshedebilir; ancak Hizmetle ilgili herhangi bir Kazanan Tekliften kaynaklanan Hizmet, ilgili Reklamın Reklam Envanterinde görüntülendiği süre boyunca devam edecektir.

9.3. Yukarıda belirtilenlere bakılmaksızın, Taraflardan herhangi biri, diğer Tarafın bu Sözleşmeyi esaslı bir şekilde ihlal etmesi halinde, ihlal eden Tarafa ihlali düzeltmesi için otuz (30) gün süre tanınması koşuluyla, o sırada geçerli olan Kazanan Teklifler için devam eden herhangi bir Hizmet de dahil olmak üzere bu Sözleşmeyi feshedebilir.

9.4. Bu Sözleşmede yer alan ve doğası veya etkisi gereği bu Sözleşmenin feshinden sonra uyulması veya yerine getirilmesi gereken veya amaçlanan tüm hükümler veya yükümlülükler, bu Sözleşmenin sona ermesinden veya feshinden sonra da geçerliliğini koruyacak ve Taraflar, halefleri ve izin verilen devralanlar için bağlayıcı olmaya ve bunların yararına olmaya devam edecektir.

10. Çeşitli

2.1. Bağımsız Yükleniciler. İşbu Sözleşmenin Tarafları bağımsız taraflardır ve burada yer alan hiçbir husus Taraflar arasında bir istihdam ilişkisi yarattığı şeklinde yorumlanmayacaktır. Taraflardan hiçbiri diğer Tarafın vekili veya temsilcisi değildir ve Taraflardan hiçbiri diğer Taraf için veya onun adına herhangi bir anlaşma yapma veya herhangi bir yükümlülük veya sorumluluk altına girme veya başka bir şekilde onu bağlama hakkına, yetkisine veya gücüne sahip olmayacaktır. Anlaşma, Taraflar arasında bir dernek, acente, ortak girişim veya ortaklık oluşturmak veya Taraflardan birine böyle bir ilişkiye atfedilebilecek herhangi bir sorumluluk yüklemek için yorumlanmayacak veya yorumlanmayacaktır. 

2.2. Sözleşmenin Bütünü. İşbu Genel Şartlar ve Ana Şartlar, Taraflarca imzalanan ekler veya çizelgeler de dahil olmak üzere Sözleşme, konusuyla ilgili tüm anlayış ve anlaşmayı teşkil eder ve Taraflar arasında işbu Sözleşmenin konusuyla ilgili olarak sözlü veya yazılı, önceki veya eşzamanlı tüm beyan, anlayış ve mutabakatların yerine geçer ve bunların tümü işbu Sözleşmede birleştirilir.

2.3. Hükümlerin Bölünebilirliği. Bu Sözleşmenin herhangi bir hükmünün yargı kararı veya hükmü uyarınca geçersiz veya uygulanamaz olduğunun tespit edilmesi halinde, bu Sözleşmenin geri kalanı geçerli ve hükümlerine göre uygulanabilir olmaya devam edecektir.

2.4. Devir. İşbu Sözleşme, Tarafların, haleflerinin ve izin verilen devralanların yararına olacak ve onları bağlayacaktır. Taraflardan herhangi birinin işbu Sözleşme kapsamındaki hak, görev ve yükümlülüklerinden hiçbiri, diğer Tarafın önceden yazılı onayı alınmaksızın devredilemez; ancak, Taraflardan her birinin işbu Sözleşmeyi, katıldığı bir birleşme veya konsolidasyonla bağlantılı olarak hayatta kalan kuruluşa veya işbu Sözleşmeyle ilişkili varlıklarının tamamını veya önemli bir kısmını satın alan bir alıcıya, söz konusu hayatta kalan kuruluş veya alıcı işbu Sözleşmenin geçerli tüm şartlarının yerine getirilmesini yazılı olarak açıkça üstlendiği sürece devredebilir.

2.5. Geçerli Kanun; İşbu Sözleşme, yürürlükteki kanunlar ihtilafı hükümleri dikkate alınmaksızın Singapur kanunlarına tabi olacaktır.

2.6. Anlaşmazlıkların çözümü. Varlığı, geçerliliği veya feshi ile ilgili herhangi bir soru da dahil olmak üzere, bu Sözleşmeden kaynaklanan veya bu Sözleşmeyle bağlantılı olarak ortaya çıkan herhangi bir anlaşmazlık, Singapur Uluslararası Tahkim Merkezi'nin ("SIAC") Tahkim Kuralları ("SIAC Kuralları") uyarınca Singapur Uluslararası Tahkim Merkezi ("SIAC") tarafından yönetilen tahkime havale edilecek ve nihai olarak bu kurallar bu maddeye referans olarak dahil edilmiş sayılacaktır. Şirket'in ödeme yükümlülüklerini ihlal etmesi nedeniyle ortaya çıkan uyuşmazlıklar, Eskimi'un seçimiyle, Şirket'in yargı yetkisine sahip genel yetkili mahkemelere veya Taraflar için en verimli dava prosedürünü sağlayan Eskimi'un yargı yetkisine sahip mahkemelerine çözüm için verilebilir. 

2.7. Avukatlık Ücretleri. İşbu Sözleşme ile bağlantılı olarak Taraflardan biri tarafından herhangi bir dava veya başka bir işlem açılması durumunda, söz konusu dava veya başka bir işlemde galip gelen Taraf, diğer Taraftan söz konusu davada galip gelen Taraf tarafından yapılan tüm makul masrafları, avukatlık ücretlerini ve diğer giderleri geri alma hakkına sahip olacaktır.

2.8. Feragat. İşbu Sözleşmenin herhangi bir hükmünden veya Taraflardan herhangi birinin işbu Sözleşme kapsamındaki herhangi bir hak veya yükümlülüğünden feragat, uygunluktan feragat eden Taraf veya Taraflarca imzalanmış yazılı bir belgeye istinaden yapılmadıkça geçerli olmayacak ve böyle bir feragat yalnızca söz konusu yazılı belgede belirtilen özel durumda ve özel amaç için geçerli olacaktır. Taraflardan herhangi birinin işbu Sözleşmenin herhangi bir hükmünün yerine getirilmesini talep etmemesi veya Taraflardan herhangi birinin işbu Sözleşme kapsamındaki herhangi bir ihlalden feragat etmesi, işbu Sözleşmenin diğer hükümlerinden feragat edildiği şeklinde yorumlanmayacağı gibi, diğer Tarafın daha sonraki ihlallerinden feragat edildiği şeklinde de yorumlanmayacaktır.

2.9. Değişiklik. Bu Genel Şartlar Eskimi tarafından zaman zaman Şirkete bilgi verilerek tek taraflı olarak değiştirilebilir. Şirket, Genel Şartların en son versiyonuna uymayı kabul eder.

2.10. Mücbir Sebep. Taraflardan herhangi biri, doğal afetler, deprem, iş anlaşmazlıkları ve grevler, ayaklanmalar, savaş, ortak taşıyıcı kesintileri, tesislerdeki arızalar ve hükümet gereklilikleri dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere makul kontrolü dışındaki herhangi bir olay veya beklenmedik durum nedeniyle işbu Sözleşme kapsamındaki ifada (ödeme yükümlülükleri hariç) meydana gelen herhangi bir gecikme veya başarısızlıktan muaf tutulacaktır. Yukarıda belirtilenlere bakılmaksızın, ekonomik koşullarda veya teknolojide meydana gelen değişiklikler mücbir sebep olarak kabul edilmeyecektir. Bu şekilde mazur görülen Tarafın yükümlülükleri ve hakları, gecikmenin altında yatan nedenin süresine eşit bir süre için günden güne uzatılacaktır. 

2.11. Karşı Taraflarca ve E-Posta veya Faks Yoluyla İcra. İşbu Sözleşme, her biri orijinal sayılacak, ancak hepsi birlikte tek ve aynı belgeyi oluşturacak şekilde, karşı taraflarca imzalanabilir. İşbu Sözleşme, e-posta görüntüsü veya faks yoluyla yürütülebilir ve teslim edilebilir ve Taraflar, söz konusu faks yoluyla yürütme ve teslimin, orijinal imzalı orijinal bir belgenin teslimi ile aynı güce ve etkiye sahip olacağını ve Tarafların her birinin, bu Sözleşmenin tüm Taraflarca yürütüldüğünün ve teslim edildiğinin kanıtı olarak, orijinal bir imzanın kullanılabileceği ölçüde, söz konusu e-posta veya faks imzalarını kullanabileceğini kabul eder. 

2.12. KAYNAK KODA ERİŞİM. Kaynak kodun bir kısmı veya tamamı Şirketin veya çalışanlarının erişimine açık olmayacaktır. Şirket, mevcut kaynak kodların hiçbirini başka menfaatlerde, başka projelerde kullanmamayı ve kısmen veya tamamen başka üçüncü şahıslarla paylaşmamayı kabul eder ve kaynak kod üzerinde herhangi bir değişiklik yapmamalıdır. HITTAPS, bu tür izinsiz değişikliklerin tespit edilmesi halinde hizmeti tamamen veya kısmen reddetme ve herhangi bir geri ödeme yapmama hakkını saklı tutar. Mülkiyet hakkının ihlali durumunda Şirket, HİTTAPS'ın kendi takdirine bağlı olarak tahmin ettiği şekilde HİTTAPS'ın uğrayacağı zarar miktarını tazmin etmekle yükümlüdür.

"Tüm Çerezleri Kabul Et" seçeneğine tıklayarak, sitede gezinmeyi geliştirmek, site kullanımını analiz etmek ve pazarlama çabalarımıza yardımcı olmak için cihazınızda çerezlerin saklanmasını kabul edersiniz. Daha fazla bilgi için Gizlilik Politikamızı görüntüleyin veya Tercihleri düzenleyin.